homecontact

Welkom bij fikX
Mensen zijn steeds minder vast te pinnen op hun ‘afkomst’ en ontwikkelen in de loop van hun leven, al puttend uit allerlei levensbeschouwelijke en politieke tradities, hun eigen specifieke levensvisie. Door ontzuiling, immigratie en economische ontwikkelingen (globalisering) zal de diversiteit alleen maar verder toenemen.

fikX is bezorgd over deze samenleving die uit elkaar dreigt te vallen: door een toenemend wij-zij denken; door een toenemende verharding en ieder-voor-zich mentaliteit; door vergroving van omgangsvormen.
fikX staat voor een samenleving waarin mensen niet zo in hokjes denken en niet zo snel oordelen en veroordelen; een samenleving waarin niet iedereen op zijn eigen eiland in zijn eigen wolken leeft.

Verbeter de wereld - begin bij jezelf maar houd daar niet op...
Stichting fikX wil grote thema’s benaderen in het licht van het (schijnbaar) kleine en alledaagse. Dat doet ze in de vorm van projecten. Filosofie en kunst hebben hierin een prominente plaats.
fikX zoekt naar nieuwe, verrassende verbindingen. En hoopt op een samenleving waarin het individu werkelijk van belang is en verschil maakt.

 

 

Disclaimer
Stichting fikX is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Opgeen enkele wijze kan stichting fikX jegens wie dan ook aansprakelijkheid aanvaarden.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting fikX.